cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác, phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 711 “Thu nhập khác” đối ứng với bên Có của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo thông tư 200. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh là một trong ba báo cáo quan trọng không thể thiếu của Báo cáo tài chính.

Do đó, việc lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ trong một khoảng thời gian nhất định như theo tháng, theo quý hoặc theo năm là đặc biệt không thể bỏ qua. Bài viết sau đây, Dân Tài Chính sẽ giúp bạn hiểu thêm về vấn đề này, đồng thời hướng dẫn bạn cách lập báo cáo kết quả kinh doanh chính xác theo quy định mới nhất của Bộ Tài Chính nhé. Chỉ tiêu này sẽ phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm báo cáo. Theo Thông tư 200, khi lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh giữa một đơn vị không có tư cách pháp nhân và doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần loại bỏ tất cả khoản thu nhập. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” đối ứng với bên Có TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế TNDN từ các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm báo cáo. Phản ánh tổng giá vốn của hàng hóa, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của thành phầm đã bán, chi phí trực tiếp của khối lượng dịch vụ hoàn thành đã cung cấp chi phí khcs được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá vốn hàng bán trong năm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên có của TK 632 trong năm báo cáo đối ứng với bên Nợ của TK 911 trên sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái.

Áo cáo kết quả kinh doanh hay còn được gọi là báo cáo thu nhập là là một loại báo cáo tài chính của công ty trong một kỳ kế toán cụ thể. Nó còn được gọi là báo cáo lãi và lỗ hoặc báo cáo doanh thu và chi phí. Loại báo cáo này thu nhập chủ yếu tập trung vào doanh thu và chi phí của công ty trong một kỳ hạn nhất định. Một trong những báo cáo tài chính quan trọng của doanh nghiệp bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh.

Chỉ tiêu này phản ánh lãi cơ bản trên cổ phiếu, chưa tính đến các công cụ được phát hành trong tương lai có khả năng pha loãng giá trị cổ phiếu. Chỉ tiêu này được trình bày trên Báo cáo tài chính của công ty cổ phần là doanh nghiệp độc lập. Đối với công ty mẹ là công ty cổ phần, chỉ tiêu này chỉ được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất, không trình bày trên Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.

Hãy kết nối với chúng tôi trên mạng xã hội hoặc Liên hệ và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất. KQHĐKD chính năm 2020 lãi 66 triệu đồng, giảm 34% so với năm 2019 (lãi 100 triệu đồng). Truy cập làm việc mọi lúc mọi nơi qua Internet, giải quyết bài toán làm việc tại nhà khi có dịch. Kênh youtube Cập nhật trực quan cách sử dụng phần mềm, giúp bạn trải nghiệm 1Office dễ dàng và hiệu quả.

11 Lợi Nhuận Thuần Từ Các Hoạt Động Kinh Doanh Mã Số

Tóm lại, bảng báo cáo tài chính tổng hợp có tác dụng giúp quyết định xây dựng kế hoạch của các doanh nghiệp trong tương lai phù hợp nhất có thể. Phản ánh doanh thu của hoạt động tài chính thuần phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ của TK 515 đối ứng với bên Có TK 911 trong năm báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký – Sổ cái.

Việc xác định số lượng cổ phiếu phổ thông sẽ được phát hành thêm trong kỳ được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Lãi trên cổ phiếu”. Các biểu đồ phân tích so sánh và cơ cấu tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận,…được ghi chú, diễn giải chi tiết đến từng khoản mục, chỉ tiêu tài chính. Giúp CEO dễ dàng hiểu được ngay cả khi không có nhiều kiến thức, chuyên môn tài chính. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết tài khoản 635 “Chi phí tài chính”. Phản ánh tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệpkhi mớithành lập công ty, bao gồm kết quả kinh doanh và kết quả khác. Riêng đối với các giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này sẽ là phần chênh lệch giữa các khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT cùng với chi phí thanh lý.

Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư các pháp nhân, các khoản chi phí tài chính phát sinh từ những giao dịch nội bộ đều phải loại trừ. Những báo cáo về các khoản lợi nhuận ở việc hoạt động kinh doanh và các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp. Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản giá vốn hàng bán phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ. Lúc này, nhà quản trị cần phải xem xét, đánh giá tỷ trọng từng thành phần cấu thành nên lợi nhuận và có những phân tích, nhìn nhận, đánh giá chuyên sâu hơn. Lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh chính là lợi nhuận bền vững của doanh nghiệp. Tổng chi phí bán hàng hóa, thành phẩm đã bán, dịch vụ đã cung cấp phát sinh trong kỳ báo cáo.

 • Phân tích báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng không những trong việc…
 • Phần mềm AMIS Kế toán được thiết lập sẵn công thức tính cho các hệ số phân tích tài chính.
 • Tính năng+Workplace Phân hệ cung cấp bộ công cụ cho nhân viên có thể làm việc và giao tiếp nội bộ.
 • Tóm lại, bảng báo cáo tài chính tổng hợp có tác dụng giúp quyết định xây dựng kế hoạch của các doanh nghiệp trong tương lai phù hợp nhất có thể.
 • Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có của tài khoản 511 trên Sổ cái.
 • Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có TK 8211 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết TK 8211, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo.

Vậy là các bạn đã lập được một báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoàn chỉnh. Nếu các bạn vẫn chưa hiểu rõ có thể liên lạc với chúng tôi để được tư vấn. Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân, các thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có TK 811 đối ứng với bên Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ TK 711 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có TK 635 đối ứng với bên Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo.

1 Doanh Thu Từ Việc Bán Hàng Và Cung Cấp Các Dịch Vụ Mã Số

Số liệu ghi vào khoản này là tổng phát sinh Nợ TK 511 đối ứng với bên Có TK 521 trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay phải trả được tính vào chi phí tài chính trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có của TK 511 trong kỳ báo cáo.

Nguyên nhân chính do trong năm nay, chi phí TC giảm đáng kể (giảm hai mươi triệu đồng). Bên cạnh các khoản phụ cấp phải đóng bảo hiểm xã hội, kế toán cũng cần cập nhật các khoản phụ cấp… Tự động hạch toán từ Hóa đơn, Bảng kê ngân hàng…tiết kiệm tối đa thời gian nhập liệu.

Phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp trực tiếp là 2 cách tính thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp. Phát sinh bên Nợ của TK 511 đối ứng với bên Có của TK 911 của năm báo cáo. Dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán chi tiết TK 8212). Dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán chi tiết TK 8211). Chắc chắn những người đang tìm hiểu về nghề kế toán hay những người làm… Lập, soát xét báo cáo tài chính Báo cáo tài chính và mối liên hệ giữa các báo cáo tài…

Phân hệ cung cấp bộ công cụ cho nhân viên có thể làm việc và giao tiếp nội bộ. Tính năng+Workplace Phân hệ cung cấp bộ công cụ cho nhân viên có thể làm việc và giao tiếp nội bộ. Để nói về công việc kế toán, nhiều người vẫn thường nói đùa rằng đây là “nghề đếm tiền”.

 • Dưới đây là những hiểu biết cơ bản nhất và cách xây dựng báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200 đúng chuẩn.
 • Đối với các doanh nghiệp nhỏ, các số liệu Báo cáo lợi nhuận thuần từ hoạt động TC và lợi nhuận thuần khác thường nhỏ.
 • Thực hiện ghi đủ 15 chỉ tiêu, mỗi chỉ tiêu tương ứng 1 mã và xây dựng các công thức tính tương ứng cho từng mã theo quy định.
 • Nếu bạn đang gặp khó khăn vất vả khi lập báo cáo kết quả kinh doanh, bài viết sau sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đấy.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng phát sinh Nợ TK 511 đối ứng với bên Có các TK 521 trong kỳ báo cáo. Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200 đối với từng chỉ tiêu. Lập, soát xét báo cáo tài chính Hướng dẫn cách lập bảng cân đối số phát sinh chi tiết Bảng cân đối số phát sinh là một trong những mẫu bảng quan trọng, được sử…

Các khoản chi phí này có thể liên quan đến việc thuê nhân công, mua nguồn cung cấp và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” đối ứng với bên Nợ của TK 911 trong kỳ báo cáo trên sổ cái. Đó là nguyên do vì sao những doanh nghiệp cần phải lập cho mình một bản kế hoạch kinh doanh thật cụ thể và đơn cử.

Đừng quên đọc thêm các bài viết trên Gitiho nếu các bạn có bất kì thắc mắc nào về kế toán tổng hợp. Để nắm vững mọi kiến thức và kĩ năng cần thiết trong công việc, cùng đăng kí khóa học Kế toán tổng hợp với chúng mình nhé. Báo cáo kết quả tài chính kinh doanh được hiểu là một bản báo cáo tài chính tổng hợp dùng để phản ánh kết quả, tình hình kinh doanh trong một kỳ hoạt động của doanh nghiệp.

Mình xin chia sẻ với các bạn tại bài viết lập báo cáo tài chính dưới đây. Nội dung báo cáo về giá vốn từ hoạt động bán hàng cũng như lợi nhuận thu được, gộp được từ việc bán hàng, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ. Giúp chủ doanh nghiệp thâu tóm được chính xác tình hình kinh doanh của doanh nghiệp mình theo từng tháng/ quý/ năm. Đồng thời, giúp nhà quản lý theo dõi sát sao mọi khoản doanh thu, chi phí đầu tư và lợi nhuận của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp.

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh được lập dựa trên căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước, căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9. Doanh nghiệp khi lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh giữa doanh nghiệp và đơn vị không có tư cách pháp nhân thì doanh nghiệp phải loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ. Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm báo cáo. Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo quan trọng và bắt buốc trong bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Ai cũng biết, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết đối với mỗi công ty, doanh nghiệp.

 • Số liệu để ghi vào nghiệp vụ này là tổng cộng số phát sinh bên Có của Tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”, đối ứng cho bên Nợ của Tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.
 • Chỉ tiêu này có vai trò phản ánh tổng số doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, thành phẩm cũng như các doanh thu khác,…tại năm báo cáo của doanh nghiệp.
 • Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí tài chính, gồm tiền lãi vay trả, chi phí bản quyền, chi phí hoạt động liên doanh,… phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.
 • Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩn, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ trong năm báo cáo của doanh nghiệp.

Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9. Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp trong kỳ dùng cho các tài khoản loại 5, 6, 7, 8 và 9. Cột 4 là tổng số những phát sinh trong kỳ báo cáo năm của doanh nghiệp. MISA AMIS hi vọng sau hướng dẫn của bài viết các bạn có thể tự tin lập Báo cáo kết quả kinh doanh chính xác và đầy đủ cho doanh nghiệp của mình. Còn đối với lợi nhuận ròng là số tiền bạn kiếm được sau khi trừ đi các chi phí kinh doanh được cho phép. Khấu hao đề cập đến việc phân bổ nguyên giá của một tài sản dài hạn trong suốt thời gian tồn tại của nó.

Bài viết này chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn các nghiệp vụ cơ bản mà một kế toán cần ghi nhớ. Ủy nhiệm chi là lệnh chủ tài khoản có thể dùng khi thực hiện các phương thức giao dịch khá phổ biến hiện nay. Bài viết dưới đây tổng hợp 10 công việc mà kế toán viên và nhân sự cần phải… Năm 2019 đang dần khép lại, anh chị kế toán chắc hẳn đang rất bận rộn khi mùa báo cáo, quyết toán đang gõ cửa. Để các anh chị kế toán có sự chuẩn bị tốt và vượt qua mùa báo cáo, quyết toán dễ dàng, bài viết dưới đây sẽ hệ thống những … Các vấn đề về tỷ giá như bản chất các loại tỷ giá, nguyên tắc xác định các loại tỷ giá, cách đánh giá chênh lệch tỷ giá, cách hạch toán … luôn là vấn đề gây khó với các kế toán.

 • Các thành phần có trách nhiệm liên quan tới báo cáo KQKD sẽ phải ký tên.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo quan trọng và bắt buốc trong bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản chi phí tài chính phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ.
 • Phân hệ cung cấp bộ công cụ cho nhân viên có thể làm việc và giao tiếp nội bộ.

Tất cả những điều này có công dụng quan trọng trong việc ra quyết định hành động quản trị cũng như quyết định hành động góp vốn đầu tư, cho vay của những người tương quan. Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân, các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ. Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm báo cáo. Thay vì phải đợi kế toán tổng hợp cuối quý, cuối năm để có báo cáo kết quả kinh doanh, chủ doanh nghiệp có thể theo dõi nhanh chóng, liên tục báo cáo này qua phần mềm kế toán.

Đối với các doanh nghiệp lớn, công ty cổ phần đại chúng, BCTC, Báo cáo kết quả hoạt động của công ty bắt buộc phải được lập theo quý để công khai minh bạch thông tin trên thị trường. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Có TK 632 đối ứng bên Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo. Tùy vào quy mô, điều kiện thực tế, yêu cầu của nhà quản trị ở từng doanh nghiệp mà Kế toán phải lập Báo cáo kết quả kinh doanh theo kỳ là tuần, tháng, quý năm khác nhau. Tuy nhiên, việc lập và nộp Báo cáo tài chính trong đó có Báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, các cơ quan hữu quan,… là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp tham gia vào nền kinh tế. Thiết lập công thức có sẵn cho mọi loại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Với loại báo cáo này cần phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối, chi tiết, trình bày thông minh, khoa học và hiện đại. Vậy làm cách nào để lập bảng báo cáo cho doanh nghiệp được hiệu quả nhất? Chỉ tiêu nhằm phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm báo cáo. Như đã đề cập, việc lập báo cáo kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp là việc làm rất quan trọng đối với mỗi công ty, tổ chức hiện nay. Vì thế, người thực hiện lập báo cáo này cũng phải là người quan trọng và có vị trí không nhỏ trong công ty.

Báo cáo kết quả kinh doanh cũng cho thấy được mối quan hệ trong kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn đứng vững được cần có các mối quan hệ, các nguồn đầu tư để có thể đầu tư trang thiết bị sản xuất cho doanh nghiệp. Khi máy móc hiện đại, tình hình kinh doanh hiệu quả thì các doanh nghiệp sẽ nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh. Và khi ấy mẫu báo cáo kết quả kinh doanh sẽ theo dõi các khoản lợi nhuận cho công ty, doanh nghiệp.

A) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp. Nhà quản trị là người chịu trách đưa ra những quyết định quan trọng cho doanh nghiệp. Khóa kế toán tổng hợp thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế, Excel, Misa, HTKK … Thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao….lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm …

Tạibáo cáo trên Excel, chúng ta sẽ điền thông tin của đơn vị, doanh nghiệp tại 2 hàng đầu tiên. Để dễ dàng hơn cho việc ghi nhớ và tóm lược các nghiệp vụ phát sinh có liên quan tới doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Kế toán Centax xin chia sẻ sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ theo ở bài viết này. Chỉ tiêu này nhằm phản ánh lãi cơ bản trên cổ phiếu, chưa tính đến các công cụ được phát hành trong tương lai có khả năng pha lưỡng giá trị cổ phiếu. Chỉ tiêu này còn được trình bày trên Báo cáo tài chính của các công ty cổ phần là doanh nghiệp độc lập. Đối với công ty mẹ là công ty cổ phần, chỉ tiêu này được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất, không trình bày trên Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.

cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Khi đơn vị cấp trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc, các khoản thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều phải loại trừ. Là tổng chi phí phát sinh trong kỳ báo cáo phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp. Báo cáo kết quả kinh doanh mà nhà quản lý có thể đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó một cách khách quan, là căn cứ để đưa ra dự đoán sát thực về tương lai của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, các số liệu Báo cáo lợi nhuận thuần từ hoạt động TC và lợi nhuận thuần khác thường nhỏ. Tuy nhiên với các doanh nghiệp vừa và lớn, giá trị lợi nhuận thuần từ hoạt động TC và lợi nhuận thuần khác có thể chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng kết quả kinh doanh doanh nghiệp.

Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp thì nguyên tắc lập và trình bày báo cáo quyết toán như thế nào? Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với bạn đọc các quy định về báo cáo quyết toán đối với đơn vị … Chỉ tiêu được hướng dẫn tính toán theo thông tư hướng dẫn chuẩn mực số 30 “Lãi trên cổ phiếu”. Cung cấp cho học viên những kiến thức từ căn bản đến nâng cao về nghiệp vụ phần hành kế toán kho, hướng dẫn phương pháp tính gia thành theo … Doanh thu là một trong những yếu tố quan trọng cần có trong kinh doanh. Lũy kế số phát sinh bên Nợ TK 511 với bên Có TK 521, TK 333 trong năm báo cáo trên Sổ cái.

Tiêu đề của file báo cáo trên Excellà “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh”, kèm theo năm tài chính của doanh nghiệp. Tên báo cáo sẽ được viết hoa toàn bộ, định dạng chữ in đậm và cỡ chứ lớn hơn so với các phần còn lại của văn bản. Năm tài chính sẽ được xác định theo năm mục tiêu để lập báo cáo kết quả kinh doanh. Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số lũy kế bên Nợ của tài khoản 515 “Chứng từ hoạt động tài chính” của tài khoản 911 Bên Có thể hiện “Xác định doanh thu hoạt động kinh doanh” trong kỳ báo cáo kinh doanh. Số liệu được ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 811 “Chi phí khác” ứng với bên nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo kinh doanh.

cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Như các bạn đã biết thuế là nguồn thu chủ yếu của nhà nước trong khi đó các DN thì luôn yêu cầu kế toán phải làm sao để DN ph… Khi bạn mở file Excel, bạn sẽ thấy giao diện mẫu báo cáo như trong hình dưới đây. Dùng hàm Vlookup để tìm kiếm số phát sinh từ bảng cân đối phát sinh năm. Cột 5 là số liệu của kỳ trước/ năm trước ( phục vụ cho việc đối chiếu, so sánh). KQHĐKD tài chính năm 2020 là lỗ 26 triệu đồng, giảm 42% so với năm 2019 (lỗ 45 triệu đồng).