Bảng phí

     CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MUA BÁN NỢ CỬU LONG  tập hợp đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm lĩnh vực tư vấn nợ và các luật sư chuyên định hướng tư vấn mua bán nợ hợp pháp, nợ quá hạn thanh toán, bao gồm các dịch vụ sau:
–  Tư vấn chủ nợ để xác định các khoản nợ mua bán, các nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ mua bán của khách nợ, đôn đốc khách nợ thực hiện hợp đồng.
–  Tư vấn chủ nợ làm việc với các tổ chức cá nhân có liên quan để việc mua bán thực hiện đúng pháp luật.
–  Tư vấn khách nợ để xác định các khoản nợ hợp pháp, biện pháp xử lý nợ với chủ nợ hoặc bên mua nợ.
–  Tư vấn cho chủ nợ hoặc bên mua nợ về quy trình mua bán và xử lý mua bán nợ.