địa chỉ Đ/C: 1/11/20 Đường TTN 22, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM
hotline Hotline: 0935.065.119

GIAI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ

708 Lượt xem

Từ những thực trạng xảy ra trong thời gian qua làm dịch vụ đòi nợ trở thành một ngành nhạy cảm. Do đó, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ là một vấn đề cần thiết.

 

Giai pháp đòi nợ
Giải pháp hiệu quả về kinh doanh dịch vụ đòi nợ .

 

 

 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ ĐÒI NỢ Ở VIỆT NAM 

 

        Để đạt được hiệu quả trong việc xây dựng hành lang pháp lý mới việc tham khảo tìm hiểu pháp luật nước ngoài là một điều tất yếu. Từ đó rút ra muốn hoàn thiện pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ cần dựa trên các định hướng cơ bản như: 

-    Sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo hướng chặt chẽ hơn. 
-    Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn, hạn chế tiến tới xóa bỏ tình trạng đòi nợ thuê bất hợp pháp, đảm bảo cho hoạt động này được tiến hành đúng pháp luật. 
-    Sửa đổi, bổ sung các quy định về chế tài xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ để mang tính ren đe hơn. 
-    Sửa đổi, bổ sung các quy định về phí dịch vụ trong hoạt động đòi nợ. 

 

       Cần bổ sung quy định về Hợp đồng ủy quyền đòi nợ vào hoạt động dịch vụ đòi nợ quy định tại Nghị định số 104/2007/NĐ-CP. Tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 104/2007/NĐ-CP quy định : “Hoạt động dịch vụ đòi nợ thực hiện theo hợp đồng ủy quyền đƣợc ký kết giữa chủ nợ hoặc khách nợ với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong phạm vi quyền được pháp luật công nhận”. Hoạt động dịch vụ đòi nợ là một ngành đặc thù nên cần cụ thể hơn về hợp đồng trong lĩnh vực này. Cần quy định về phạm vi, đối tượng ủy quyền, các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, như thế nào là vượt quá phạm vi ủy quyền đòi nợ, cách xử lý thiệt hại phát sinh trong trƣờng hợp vượt quá phạm vi, thẩm quyền,…Không thể chỉ quy định là một hợp đồng ủy quyền, như vậy rất chung chung phải dẫn chiếu qua hợp đồng ủy quyền tại Điều 562, Bộ luật Dân sự 2015. 
       Hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ là một hoạt động có nhiều điểm phức tạp cho nên Nghị định số 104/2007/NĐ-CP cần bổ sung quy định về Hợp đồng ủy quyền đòi nợ với hình thức hợp đồng bằng văn bản. Điều khoản trong hợp đồng ủy quyền do các bên tự thỏa thuận phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự và Luật thương mại. 
       Dịch vụ đòi nợ là một loại dịch vụ nhạy cảm; do đó việc đưa ra các điều kiện về an ninh trật tự, điều kiện đối với ngƣời quản lý, đối với đội ngũ nhân viên làm việc là cần thiết và phù hợp, đúng với tính chất “nhạy cảm” của ngành, nghề này. Tuy nhiên, yêu cầu vốn pháp định là một yêu cầu quá cao cho một ngành, nghề mới, vì vậy cần bỏ quy định điều kiện về vốn pháp định. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ là một doanh nghiệp kinh doanh dịch có điều kiện chứ không phải một tổ chức tín dụng nên quy định về vốn pháp định hai tỷ đồng là một khó khăn cho doanh nghiệp. 
       Cần bổ sung quy định về những đối tượng đƣợc kinh doanh dịch vụ đòi nợ, đảm bảo sự an toàn của hoạt động này. Việc quy định chặc chẽ đối tượng kinh doanh dịch vụ đòi nợ góp phần hạn chế tình trạng phức tạp trong thời gian vừa qua, tránh được hình thức núp bóng doanh nghiệp của một số đối tượng. Cụ thể cần quy định, những đối tượng sau được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ: 


 - Không thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp. 

-  Đáp ứng điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật, người quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện  

       Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ không được kinh doanh các ngành nghề, dịch vụ khác ngoài dịch vụ đòi nợ. Quy định này là một thiệt thòi lớn của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ so với văn phòng luật sư, công ty luật hoặc các doanh nghiệp mua bán nợ. Do đó cần bổ sung một số nội dung hoạt động sau cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ: 

Tư vấn cho khách hàng về các thủ tục pháp lý nhằm khi phát sinh nợ, chủ nợ được bảo vệ quyền lợi hợp pháp để đòi nợ. 
- Tư vấn cho khách hàng thủ tục giải quyết tranh chấp công nợ trước Hội đồng trọng tài và Tòa án. 
- Tư vấn cho chủ nợ phương thức và trình tự thương lượng giải quyết công nợ với khách nợ.

     Về phía cơ quan chức năng cần phải nâng cao công tác thanh tra, kiểm tra tiến hành xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Điều này góp phần làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, đảm bảo pháp luật đƣợc thực thi. Đồng thời, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành với chính quyền địa phƣơng để kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi trái pháp luật. Nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhằm nâng cao sự hiểu biết pháp luật cho ngƣời dân nói chung và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ nói riêng 

Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường